Business Region Aarhus

Partnerskab for innovation på ældre-/sundheds-/omsorgsområdet

Randers Kommune deltager i et partnerskab med Aarhus, Silkeborg, Syddjurs, Odder, Skanderborg, Horsens, Favrskov, Norddjurs og Samsø Kommuner som har til formål at være hovedkraft i udmøntningen af den del af Business Region Aarhus’ overordnede strategi og handlingsplan, der er rettet mod innovation på ældre-/sundheds-/omsorgsområdet.

Formålet er således overordnet:

1) Styrke samarbejdet mellem kommunerne som middel til at effektivisere, modernisere og forbedre kernedriften på sundheds-, ældre- og omsorgsområdet – herunder:

  • Den korte bane: ”Åbne bøgerne for hinanden” - dele viden og erfaring om ”de gode løsninger” med sigte på at få implementeret disse løsninger i de kommuner som er interesserede i dette
  • Den lange bane: Etablering af fælles innovationsplatform – fx i form af en fælles fond, der vil kunne sikre et markant løft hvad angår:
  1. Kommunerne som kompetent innovationspartner for erhvervslivet:
    Styrkelse af samspillet med virksomhederne omkring udvikling, test og demonstration af nye produkter og serviceydelser. Løsninger med et stort (globalt) forretningspotentiale og som derfor i sidste ende fastholder og skaber jobs
  2. Kommunerne som intelligent indkøber:
    Styrkelse af kommunernes udbuds- og indkøbspraksis. En praksis, der mere proaktivt kan medvirke til at drive markedet for (danske) velfærdsteknologiske løsninger, herunder søge at sikre nyetablering af virksomheder og vækst i eksisterende virksomheder

2) Udvikling af øvrige rammebetingelser i Business Region Aarhus for virksomheder inden for det velfærdsteknologiske område.

Partnerskabets hovedfokus vil ligge på ovenstående pkt. 1 – dvs. hovedformålet er en forbedret drift og midlet er et langt tættere samarbejde.  Og som det det fremgår er målet på kort sigt (1-2 år sigte) at levere konkrete og målbare resultater i form af en bedre drift i kommunerne. Det erhvervsudviklings-mæssige perspektiv og mål vil således primært blive adresseret og opfyldt via de aktiviteter der igangsættes for at styrke kommunernes opgavevaretagelse og drift.

Målet er, at partnerskabet efter de første to år kan gennemføre en tungere (volumen og kompetencemæssigt) og mere målrettet indsats inden for følgende områder: