Virtuel Bostøtte

Socialpædagogisk støtte via internet eller mobil

Aarhus, Viborg, Herning, Randers og Favrskov kommuner ønsker i et fælles udviklingsprojekt at afprøve i hvilket omfang socialpædagogisk bistand til udsatte borgere, der har brug for hjælp fra fx socialpsykiatrien eller for misbrugsbehandling, kan suppleres med bistand givet dels over web-cam, dels gennem anvendelse af applikationsværktøjer udviklet til smartphones og tablets

Omkring 2.700 borgere i de fem kommuner har psykiske eller sociale problemer i et sådant omfang, at de er visiteret til socialpædagogisk bostøtte efter servicelovens § 85 for at kunne opretholde egen bolig eller de bor i et botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 (i alt ca. 200 borgere i de fem kommuner).

Hjælpen gives for langt de flestes vedkommende ved, at en social-pædagogisk medarbejder besøger borgeren i dennes hjem, og hjælper ham eller hende til at kunne overkomme almindelige daglige gøremål som åbning af post, betaling af regninger, rengøring, varetagelse af kontakt til vigtige personer i deres sociale netværk mv. Sådanne besøg er typisk af en times varighed hver eller hver anden uge.

I takt med, at de teknologiske muligheder udvikles, skaber det muligheden for, at kommunerne udvikler deres service til borgerne, så teknologien inddrages og understøtter det pædagogiske arbejde. Internet-teknologien gør det muligt at skabe en visuelt understøttet kontakt til borgere uden at det er nødvendigt at sidde i samme rum. Det bliver hermed muligt at "mødes" på afstand uden, at der skal afsættes medarbejderressourcer til transport, ligesom det bliver muligt at fx en nattevagt kan dække flere geografisk spredte enheder.

Støtte i landkommuner

Særligt i landkommuner med en geografisk spredt befolkning anvendes der mange medarbejderressourcer på transport mellem borgernes hjem, og vi oplever desværre også ofte, at borgerne – på grund af ustabilitet og skrøbelighed – ikke er hjemme, hvilket medfører mange spildte ressourcer. Vi vurderer på den baggrund, at ressourcerne til de udsatte borgere kan anvendes bedre ved at inddrage den virtuelle bostøtte som et supplement til de fysiske besøg. Herved kan ressourcerne anvendes på en mere optimal måde, ligesom vi har en forestilling om, at vi kan give en mere tilgængelig, fleksibel og tilpasset bostøtte til borgerne ved at anvende flere forskellige "mødeformer". Vi forventer således, at flere kan modtage en indsats for de samme midler, og at dem med størst behov kan modtage en mere intensiv indsats ved at kombinere forskellige former for bostøtte. Det er også vores forventning, at nogle borgere vil foretrække den virtuelle bostøtte, da den er mindre indgribende.

Der er efterhånden en del erfaringer fra behandlingspsykiatrien med telepsykiatri, hvor mødet mellem borger og behandler foregår på afstand og via telekommunikationsværktøjer. Der er dog fortsat relativt få erfaringer med at inddrage telekommunikationsteknologi i den pædagogiske relation i socialpsykiatrien og inden for indsatsen overfor socialt udsatte voksne.

Et sådant skifte fra hovedsageligt at arbejde gennem det personlige møde til også at kunne arbejde over nettet kræver dels en udvikling af de teknologiske løsninger, der anvendes i socialpsykiatrien, dels en udvikling af de socialpædagogiske metoder, så de tilpasses til og drager fordel af den nye teknologi.

Nyt udviklingsprojekt

På den baggrund søger de fem kommuner midler i Trygfonden til at igangsætte et fælles udviklingsprojekt med fokus på nedenstående tre hovedområder:

  • At afprøve nye teknologiske løsninger i kontakten med en sårbar borgergruppe
  • At udvikle socialpædagogiske metoder, der er tilpasset de nye kommunikations-værktøjer, som efterfølgende kan udbredes til andre kommuner
  • At udvikle metoder til hvordan frivillige borgere, der tidligere har haft personlige erfaringer med psykisk sygdom, misbrug eller social udsathed kan give peer-support til nuværende brugere ved brug af webteknologi

I projektet ønskes afprøvet kommunikation via to forskellige teknologier:

Dels afprøvning af webopkobling via brugernes egne pc´er og et tilknyttet webcam samt smartphones og tablets.

Dels afprøvning af anvendelse af støttende apps til mobiltelefoner – fx påmindelse om aftaler, medicinvejledning, personlige krisehåndteringsplaner mv.

Ved at udbrede udviklingsprojektet til flere kommuner – både store og små kommuner, kommuner med tæt bymæssig bebyggelse hhv. landkommuner etc. – vil vi sikre et robust erfaringsgrundlag, som efterfølgende kan anvendes i resten af landet.